Česká republika se stále potýká s problémem genderové nerovnosti. Nedostatečné zastoupení žen ve středním a top managementu a jejich nízký počet na rozhodujících pozicích ve firmách jsou toho důkazem.

Manažerské pozice zastupují v 82,4 % případech muži. Průměrný plat mužů se pohybuje okolo 32 tisíc korun, zatímco ženy si průměrně vydělají 25 tisíc korun měsíčně. V neposlední řadě se potýkáme s problémem nedostatečného zastoupení žen v podnikání (ČSÚ).

 

Česká republika se naštěstí této problematice intenzivně věnuje. Zavázala se prosazovat genderovou rovnost skrze podepsání řady mezinárodních dokumentů. Jedná se zejména o:

  • Evropskou sociální chartu,
  • Strategii Rady Evropy pro genderovou rovnost pro léta 2014 – 2017,
  • Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,
  • a doporučení Rady Evropy v oblasti genderové rovnosti.

Rovněž EU má významnou pozici na poli prosazování rovnosti žen a mužů. Klíčovými dokumenty jsou:

  • Strategie Evropa 2020,
  • Charta žen,
  • a strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016 – 2019.

Hlavním strategickým dokumentem vlády ČR schváleným usnesením vlády ČR jsou Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen.

V rámci neziskového sektoru se touto problematikou zabývá i Business Leaders Forum, které pro ženy v managementu každoročně pořádá projekt Lean In.

V ziskové sféře firmy téma genderové rovnosti zpracovávají jako součást svého CSR. Podporují zvyšování zastoupení žen v managementu, rodičům vycházejí vstříc v rámci work-life balance nebo mají vlastní programy na toto téma.

Pojišťovna Kooperativa organizuje Klub manažerek a udržuje kontakt se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené tak, aby se poté mohli opět vrátit do práce. Pro Microsoft ČR je velmi důležitá péče o své zaměstnance, dále věnuje pozornost diverzitě pracovníků a snaží se zvyšovat počet žen na manažerských pozicích. Plzeňský prazdroj si zakládá na spravedlivé mzdové politice a na work-life balance. Navíc za posledních 7 let dokázal zdvojnásobit počet žen v senior manažerských pozicích na 33 %. Hilton organizuje mezinárodní projekt Thrive@Hilton, který se zaměřuje na péči o své zaměstnance. V roce 2018 začal fungovat projekt Ženy ve vedení, v rámci kterého je zajištěn profesní růst, možnost sdílení pracovní pozice a práce z domova.

Na závěr je nutné dodat, že v případě, kdy legislativa nestačí k vyřešení genderové nerovnosti, by se iniciativy měly ujmout podniky a měly by se pokusit naleznout realizovatelná řešení jak efektivně podporovat manažerky a jak spravedlivě odměňovat své zaměstnance bez ohledu na pohlaví. Výrazné rozdíly v platech můžu a žen již nemají v tomto století co dělat.

Pro více informací k tomuto tématu nás kontaktujte na info@blf.cz.