On-line služba Tiché spojení, která umožňuje přímé on-line vizuální tlumočení znakového jazyka, on-line přepis a další služby jako chat, zasílání dokumentů se nyní rozšíří i o mobilní aplikaci.

Služba Tiché spojení slouží jako komunikační prostředek, protože komunikace člověka s ostatními lidmi je jednou z nejdůležitějších životních potřeb. Ať se jedná o verbální komunikaci (slovem či písmem), komunikaci neverbální (mimika, haptika, gestikulace) nebo vizuální komunikaci (tiskoviny, internet, dopravní značení). Při domluvě s neslyšícími lidmi je častým omylem slyšících spoléhání se na pomoc papíru a tužky. Sluchově postižení se však ve schopnosti číst a psát velmi individuálně liší. Hlavní potíž nastává u prelingválně neslyšících osob, tedy těch, které se narodily plně neslyšící, nebo ztratily sluch před rozvojem řeči a znakový jazyk je tak jejich mateřským jazykem. Čeština je až druhým jazykem, který se učí a vzhledem ke zmíněné hluchotě, je obtížné vstřebat velkou slovní zásobu slov mluveného jazyka.

Tato skutečnost výrazně rezonuje v CSR aktivitách společností, což je mimo jiné stvrzeno i tím, že do českého právního řádu bude implementována SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. V kontextu této směrnice by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.

Tiché spojení má silnou vizi, stát se standardem, který pro neslyšící a nedoslýchavé smysluplně naplňuje obsah CSR „rovné příležitosti“, „bezbariérovost“, „ne diskriminaci“ až po „Smart cities“, které kladou důraz na posilování komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů života. A bezbariérovost, rovné příležitosti pro maximalizování životní úrovně obyvatel do tohoto stolení rozhodně patří.